EKOLÓGIA

Ochraňujeme životné prostredie so zreteľom na práva budúcich generácií a pri svojej podnikateľskej činnosti sa usilujeme o rovnováhu medzi ekonomickými a environmentálnymi záujmami. Prijímame preventívne opatrenia znižujúce environmentálne riziká. Usilujeme sa odstraňovať resp. zmierňovať dosah svojej podnikateľskej činnosti na životné prostredie a to prostredníctvom dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a profesionálnych postupov. 

Snažíme sa, aby naše ciele a činnosti v environmentálnej oblasti boli známe zamestnancom, obchodným partnerom ako aj širokej verejnosti.