BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci sú pre nás zásadnou prioritou. Kladieme dôraz na dodržiavanie a podporu pravidiel s tým súvisiacich. Uplatňujeme predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi, vytvárame bezpečné pracovné prostredie, rozvíjame povedomie o možných rizikách a vynakladáme snahu na ich elimináciu. Podporujeme zodpovedné správanie zamestnancov. Každá činnosť vychádza zo zodpovednej a bezpečnej prípravy a systematickej prevencie, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov a tiež záujmy ostatných zainteresovaných strán. Uvedené princípy uplatňujeme nielen vo vnútri spoločnosti ale aj v spolupráci s inými zainteresovanými stranami, ktoré sa podieľajú na našich aktivitách a týmto plníme záväzok neustáleho zlepšovania.