EKOLÓGIA

Spoločnosť  sa zaväzuje k ochrane životného prostredia  so zreteľom na práva budúcich generácií a pri svojej podnikateľskej činnosti sa usiluje o rovnováhu medzi ekonomickými a environmentálnymi záujmami. Spoločnosť prijíma preventívne opatrenia znižujúce environmentálne riziká a usiluje sa odstraňovať, resp. zmierňovať dosah svojej podnikateľskej činnosti na životné prostredie a to prostredníctvom dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a profesionálnych postupov v predmete svojho podnikania.

Spoločnosť  sa usiluje, aby ciele a výsledky jej činností v environmentálnej oblasti boli známe jej  zamestnancom,  obchodným partnerom, ako aj širokej verejnosti.