BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci  sú pre spoločnosť zásadnou prioritou. Spoločnosť  kladie veľký dôraz na dodržiavanie a podporu pravidiel a princípov s tým súvisiacich, uplatňuje predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi,  vytvára a poskytuje bezpečné pracovné prostredie, rozvíja povedomie o možných rizikách, vynakladá snahu na ich elimináciu a podporuje zodpovedné správanie zamestnancov. Spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť bezpečne, pričom vychádza zo zodpovednej a bezpečnej prípravy každej činnosti, systematickej prevencie, aby zaistila bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tiež záujmy ostatných zainteresovaných strán. Uvedené princípy uplatňuje nielen vo vnútri spoločnosti, ale aj v spolupráci s inými zainteresovanými stranami, ktoré sa podieľajú na jej aktivitách a týmito činnosťami  plníme záväzok neustáleho zlepšovania.